A NEXON mindkettőt sikeresen műveli

Széles körben elfogadott álláspont, hogy a gazdaságban végbemenő rendkívül intenzív fejlődés követésére csak akkor lesznek képesek a felsőoktatási intézmények, ha ebben maguk a vállalatok is részt vesznek eszközökkel, laboratóriumokkal, oktatókkal és kutatási-fejlesztési projektekkel. A vállalatokat pedig – a társadalmi felelősségvállaláson túlmenően – elsősorban a munkaerő-utánpótlás motiválja az együttműködésre.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a felsőoktatási intézmények és vállalatok gyakorlati képzésben való együttműködése alapvetően kétfajta szisztéma szerint jöhet létre: duális vagy kooperatív modell szerint. A két forma akár egyszerre és együttesen is megfér egymás mellett, de – a legjobb tudomásunk szerint – Magyarországon minden bizonnyal a NEXON az egyetlen, amely mindkét modellt alkalmazza a Kodolányi János Egyetemmel való együttműködése során.

Duális modell

A felsőoktatási gyakorlati képzésben való – szervezett – vállalati részvételt az tette lehetővé, hogy néhány éve a felsőoktatás is kinyitotta kapuit – igaz egyelőre még csak szűk résnyire – a duális képzés előtt. A felsőoktatási duális képzés megálmodói elsősorban a műszaki, az informatika, az agrár, a természettudomány, illetve a gazdaságtudományok terén látták bevezetésének szükségességét.
 
A felsőoktatási duális képzés államilag szabályozott gyakorlati képzés, mert a duális modell szerint folyó felsőoktatási képzést lényegbevágó normáit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény határozza meg. A törvény többek között kimondja, hogy olyan képzési formáról van szó, amely – definiált tudományterületen – alap-, illetve mesterképzési szakon; a képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően; csak teljes idejű képzésként; tanterv szerint stb. folytatható. Így a NEXON is – az egyetemmel és a jogszabályi követelményekkel összehangoltan – minden szemeszterre elkészíti a gyakorlati képzésen nálunk lévő hallgatók féléves képzési tervét.
 
A felsőoktatási duális képzés azonban nem csak államilag szabályozott, de államilag támogatott gyakorlati képzés is. Mivel a hallgató csak munkaszerződés alapján végezhet munkát, vehet részt a vállalati szakaszban gyakorlati képzésen, ezért a hallgatónak kettős jogviszonya lesz:
  • egyrészt az adott felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
  • másrészt hallgatói munkaszerződéssel a gazdálkodó szervezet munkavállalója lesz.
A gyakorlati képzést folytató munkaadó a képzés teljes idejére köteles díjazásban részesíteni a hallgatót. A cégnek legkevesebb a minimálbér 15%-át kell fizetnie hetente, amely adó- és járulékmentes. Az állami szabályok azonban lehetővé teszik, hogy a vállalat a szakképzési hozzájárulás terhére – akár a bruttó kötelezettségét meghaladó mértékben – a gyakorlati képzés költségeit (normatív alapon) kötelezettségcsökkentő tételként elszámolja, és azt visszaigényelje. Ezért nevezhetjük a duális képzést nem csak államilag szabályozottnak, hanem államilag támogatottnak is.
 
A NEXON 2016. október 17-én írta alá az egyetemmel a duális együttműködésre irányuló első szerződést, amely alapján – az Emberi erőforrások, illetve a Gazdálkodás és menedzsment alapképzési szakra – tanévenként három-három hallgató felvételére nyújtunk lehetőséget [https://www.kodolanyi.hu/felveteli/tanulmanyok/alapkepzes/emberieroforrasok], akik majd a duális képzési célok megvalósítása érdekében a NEXON-ban, mint külső gyakorlóhelyen, szakmai gyakorlati képzésen vesznek részt. (A hallgatónak tehát, ha a duális képzést célozza meg, akkor két helyre kell jelentkeznie: az egyetemre, illetve a NEXON-hoz). 
 
2017-ben nyolcan, 2018-ban pedig öten jelentkeztek hozzánk, többségük kiváló tanulmányi eredmények birtokában. Közülük – saját kiválasztási módszereinkre alapozottan – két, illetve egy főt vettünk fel duális gyakorlati képzésre (az Emberi erőforrások alapképzési szakra), akiknek évente az egyetemen folyó elméleti képzés legalább 80%-át elérő időtartamot, azaz 22 hetet (880 munkaórát) kell a cégünknél munkavégzés közbeni gyakorlati képzéssel eltölteniük.
 
A nálunk folyó gyakorlati képzés tartalma általában négy komponensből tevődik össze: 
  • elméleti ismeretekből;
  • a hallgatók tapasztalatainak bővítését célzó gyakorlatokból (konkrét „vállalati” gyakorlati feladatokból;
  • önálló projekt jellegű munkákból;
  • kompetencia- és készségfejlesztésekből (pl. vezetési készség, kommunikációs gyakorlat, projektvezetés).
A képzési program részeként a NEXON-nak ki kellett dolgoznia a hallgatói teljesítményértékelésre vonatkozó értékelési kritériumokat is.

Kooperatív modell

Magyarországon – bár globális trendnek tekinthető – de mégis ritkaságszámba megy az együttműködés kereteit és tartalmát szabadon alakítható, gyakorlatilag állami szabályozástól mentes kooperatív együttműködési modell.
 
Más gazdálkodó szervekhez hasonlóan a NEXON-nak is szüksége van az elméletben és a gyakorlatban is otthonosan mozgó szakemberekre, amelynek egyik jövőbeni forrása lehet a KJE-t végzett hallgatói kör. Ezért a két intézmény – állami kötöttségektől mentes – kooperatív partneri együttműködés kialakításába kezdett már 2014-ben, amelynek keretében – az alapszakos képzés kimenti követelményeivel összhangban – a KJE „átenged” az egyetemi képzési időből 180 órát cégünknek. Ez az időkeret lehetőséget biztosít a NEXON számára, hogy stratégiai, üzleti törekvéseivel összhangban kialakítson három 60 órás képzést, amelyet – saját személyi és tárgyi erőforrásaira támaszkodva – integrálni képes a KJE Emberi erőforrások alapszakos képzésébe (Vállalati Akadémia menedzsment specializációban). Ezek az alábbiak:
  • Bérügyviteli munkatárs
  • Teljesítményértékelést végző HR specialista
  • Toborzást, kiválasztást végző HR specialista vagy Humán kontrollingot végző HR specialista
A NEXON oktatóival és erőforrásaival megvalósított képzések, amelyek sikeres elvégzéséről a BA-s diploma mellé Tanúsítványt is kapnak az érintettek, bármely más szakra járó hallgató számára is elérhetővé válik. A NEXON azt is tervezi, hogy – a Bérügyviteli munkatárs ún. „B” körös képzéséhez hasonlóan – a másik kettőt is felnőttképzési engedélyeztetés alá veti, amelyek aztán a felnőttképzési piacon is elérhetők lesznek az érdeklődők számára.
 
Az alapképzés mellett bekapcsolódtunk az egyetem személyügyi üzleti szervező szakirányú továbbképzésébe is [https://www.kodolanyi.hu/tovabbkepzes/szakiranyu-tovabbkepzes/mindenkinek/szemelyugyi_uzleti_szervezo], amelyen bármely képzési területen szerzett alapfokozattal (BA, BSC), mester fokozattal (MA), valamint főiskolai/egyetemi végzettséggel rendelkező részt vehet. Jelenleg – Budapesten és Székesfehérváron – ötvennél is több résztvevője van a kurzusnak.

Az együttműködés személyi feltételei

A vállalati szakaszban folyó, azaz a NEXON-nál megvalósuló gyakorlati képzés személyi feltételeit mi magunk teremtjük meg. Kollégáinkat – elsősorban a diplomával rendelkezőket – megkérdeztük, hogy ki érez magában elkötelezettséget és motivációt az egyetemi képzésben való részvételre. Tudni kell, hogy a képzés nem csak óraadást jelent, hanem szerteágazó feladatokat is rak a vállalkozó kollégák vállára. Ilyenek lehetnek – a vállalati gyakorlati életből eredő – szakdolgozati témakörök kijelölése, a szakdolgozatok készítésének – sokszor nagyon fáradságos és időigényes – menedzselése, konzulensi feladatok ellátása, a szakdolgozatok/diplomamunkák felelősségteljes elbírálása, záró vizsga tételsorának elkészítése, illetve részvétel a végzett hallgatók vizsgáztatásában. (Volt olyan kolléga, akit egyszerre 12 végzős hallgató kért fel konzulensi feladatra!) Mindezeket a napi munka mellett kell ellátni, illetve néha szombatonként is helyt kell állni, mert a személyügyi üzleti szervező szakirányú továbbképzés levelező formában, hétvégeken zajlik.
Önkéntes alapon – eddig – az alábbi öt fős oktatói csapat állt össze: Amroun Rachid, Henczi Lajos, Ménesi Gizella, Ocskay Szilárd és Szücsy Márton.
 
A vállalkozó kollégákat az egyetem – Ocskay Szilárd vezetésével – egy ún. „külső tanszékbe” szervezte. Az egyetem szenátusa 2016. szeptember 28-i ülésen hozott határozatot a NEXON Tanszéki csoport hivatalos megalakulásáról. 
 
Az egyetem 2015-ben és 2017-ben címzetes címeket adományozott azoknak a munkatársainknak, akik kiemelkedő oktatói, szervezői és konzulensi teljesítményt nyújtottak. A címzetes főiskolai docensi címet 2015-ben Ménesi Gizellának és Szücsy Mártonnak, 2017-ben pedig Amroun Rachidnak ítélte oda az egyetem (akkor még főiskola) szenátusa. 2019. január 16-án pedig – az egyetemi szenátus döntését követően – ketten: Henczi Lajos és Ocskay Szilárd vehetett át címzetes egyetemi tanári, illetve egyetemi docensi címet Dr. h. c. Szabó Péter PhD rektortól.
Bízunk benne, hogy további kollégák kapnak majd kedvet arra, hogy – munkájukkal és magánéletükkel összehangoltan – bekapcsolódjanak az egyetemi képzésbe, legyen szó a duális és/vagy a kooperatív formációról.
 
Kodolányi Egyetem oklevél
A fotón balról jobbra: Dr. Henczi Lajos, NEXON; Dr. Mócz Dóra, KJE; Ocskay Szilárd, NEXON; Dr. h.c. Szabó Péter PhD, KJE