Bevezetés

Jelen Nyilatkozat célja tájékoztatni a nexon.hu, nexonkarrier.hu és nexonport.hu oldalak látogatóit arról, hogy a NEXON a weboldalak használatának és a szolgáltatások igénybevételének során hogyan kezeli a személyes adatokat, a felhasználók hogyan érvényesíthetik adatvédelemmel kapcsolatos jogaikat.

A NEXON elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes és üzleti adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását. A NEXON a személyes és üzleti adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely garantálja ezen adatok biztonságát, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A NEXON fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatban rögzített feltételeket.

A NEXON az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart.

Jogszabályoknak való megfelelés

A NEXON adatkezelési elvei, a kialakított eljárások, valamint jelen Adatvédelmi Nyilatkozat megfelel a hatályos vonatkozó jogszabályoknak és egyezményeknek, különösen az alábbiaknak:

 • Európai Unió Általános adatvédelmi rendelete (GDPR)
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
 • 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • Magyarország Alaptörvénye

Definíciók

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval
Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés

A kezelt adatok köre

Hírlevél feliratkozás

A nexon.hu weboldalon lehetőséget biztosítunk a nexon.hu/hirek oldalon a NEXON hírlevelére történő feliratkozásra.

Miután a feliratkozás önkéntes, Ön a feliratkozással igazolja, hogy 16 évnél idősebb. A feliratkozás során a felhasználó felelőssége, hogy valós adatokat adjon meg, a NEXON ezért felelősséget nem vállal.

A NEXON a feliratkozás során az alábbi személyes adatokat gyűjti és használja fel hírlevél küldés céljából:

Adat

Felhasználói hozzájárulás

Adatkezelés célja

Vezetéknév

Kötelező

A felhasználó beazonosítása

Keresztnév

Kötelező

A felhasználó beazonosítása

Email cím

Kötelező

Erre az email címre küldjük a hírleveleket

 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

A felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelés hátterét a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló reklámtörvény szabályozza.

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja az, hogy a feliratkozó értesüljön a NEXON aktuális híreiről, akcióiról, rendezvényeiről.

Az adatok megőrzésének ideje

A felhasználó visszavonásáig.

Hirlevélről történő leiratkozási lehetőségek

A felhasználó leiratkozhat és / vagy töröltetheti adatait az alábbi lehetőségekkel:

 • a kiküldött hírlevelek alján található „leiratkozás” gombra történő kattintással
 • az adatvedelem@nexon.hu email címre történő levél küldésével

A NEXON hírlevél küldéshez a Maichimp Hírlevélküldő rendszert használja. A Mailchimp rendszert üzemeltető cég neve: The Rocket Science Group LLC. (Mailchimp).

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: privacy@mailchimp.com

Kapcsolati űrlap

A NEXON-nal való online kapcsolatfelvételt a kapcsolati űrlap kitöltésével kezdeményezheti a nexon.hu/elerhetoseg oldalon. Az Ön kérdése függvényében adatai a megfelelő szakterület felé kerül továbbításra.

A NEXON üzleti szolgáltatásait és weboldalainak szolgáltatásait kizárólag 16 év feletti személyek vehetik igénybe. Miután a kapcsolati űrlap kitöltése önkéntes, Ön az űrlap kitöltésével igazolja, hogy 16 évnél idősebb. A kapcsolati űrlap kitöltése során a felhasználó felelőssége, hogy valós adatokat adjon meg, a NEXON ezért felelősséget nem vállal.

A NEXON a kapcsolati űrlap kitöltése során az alábbi személyes adatokat gyűjti és használja fel az űrlap kitöltőjével történő kapcsolatfelvétel céljából:

Adat

Felhasználói hozzájárulás

Adatkezelés célja

Név

Kötelező

A felhasználó beazonosítása

Cégnév

Nem Kötelező

A felhasználó beazonosítása

Email cím

Kötelező

A NEXON válaszának egyik lehetséges csatornája

Telefon

Nem Kötelező

A NEXON válaszának egyik lehetséges csatornája

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

A felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelés hátterét a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló reklámtörvény szabályozza.

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja az, hogy a felhasználó kérésére kapcsolatba lépjen vele a NEXON.

Az adatok megőrzésének ideje

A felhasználó az adatvedelem@nexon.hu címre küldött levélben kérheti a kapcsolati űrlapon megadott adatainak törlését, amennyiben az adatkezelés célhoz kötöttsége már nem áll fent.

A NEXON adatkezelőként gondoskodik arról, hogy a nexon.hu használatával összefüggő személyes adatok biztonsága ne sérüljön, intézkedéseket hoz az adatok elvesztése ellen, valamint az illetéktelen hozzáférések megakadályozása érdekében.

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrizzük meg.

Kapcsolati űrlap a nexonport.hu oldalon

A NEXON-nal való online kapcsolatfelvételt a kapcsolati űrlap kitöltésével kezdeményezheti a http://nexonport.hu/mobil/ oldalon.

A NEXON üzleti szolgáltatásait és weboldalainak szolgáltatásait kizárólag 16 év feletti személyek vehetik igénybe. Miután a kapcsolati űrlap kitöltése önkéntes, Ön az űrlap kitöltésével igazolja, hogy 16 évnél idősebb. A kapcsolati űrlap kitöltése során a felhasználó felelőssége, hogy valós adatokat adjon meg, a NEXON ezért felelősséget nem vállal.

A NEXON a kapcsolati űrlap kitöltése során az alábbi személyes adatokat gyűjti és használja fel az űrlap kitöltőjével történő kapcsolatfelvétel céljából:

Adat

Felhasználói hozzájárulás

Adatkezelés célja

Név

Kötelező

A felhasználó beazonosítása

Beosztás

Kötelező

A felhasználó beazonosítása

Cégnév

Kötelező

A felhasználó beazonosítása

Email cím

Kötelező

A NEXON válaszának egyik lehetséges csatornája

Telefon Nem Kötelező A NEXON válaszának egyik lehetséges csatornája

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

A felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelés hátterét a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló reklámtörvény szabályozza.

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja az, hogy a felhasználó kérésére kapcsolatba lépjen vele a NEXON.

Az adatok megőrzésének ideje

A felhasználó az adatvedelem@nexon.hu címre küldött levélben kérheti a kapcsolati űrlapon megadott adatainak törlését, amennyiben az adatkezelés célhoz kötöttsége már nem áll fent.

A NEXON adatkezelőként gondoskodik arról, hogy a nexon.hu használatával összefüggő személyes adatok biztonsága ne sérüljön, intézkedéseket hoz az adatok elvesztése ellen, valamint az illetéktelen hozzáférések megakadályozása érdekében.

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig őrizzük meg.

Kérdőív önkéntes kitöltése

 

A NEXON a Google Drive szolgáltatását használva esetenként a felhasználók véleményét kéri különböző témákban. A kérdőívek kitöltése minden esetben önkéntes alapon történik. A kitöltés és az adatok feldolgozása anonim módon történik, azonban esetenként személyes adatok önkéntes megadására is sor kerülhet.

A kérdőívek kitöltése során a NEXON nem kezeli kiskorúak személyes adatait. Miután a kitöltés önkéntes, a felhasználó a kitöltéssel igazolja, hogy 16 évnél idősebb. A kitöltés során a felhasználó felelőssége, hogy valós adatokat adjon meg, a NEXON ezért felelősséget nem vállal.

Kezelt adatok köre:

A NEXON a kérdőív kitöltése során esetenként az alábbi személyes adatokat gyűjtheti és használhatja fel elemzések céljából:

Adat

Felhasználói hozzájárulás

Adatkezelés célja

Beosztás

Kötelező

A kérdőív kielemzéséhez használjuk

Munkahelyi Email cím

Nem Kötelező

Ezen az email címen veszi fel a kapcsolatot a NEXON az érdeklődővel

 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

A személyes adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk. (1) a) ). A felhasználó a kérdőív önkéntes kitöltésével adja meg hozzájárulását az adatok kezeléséhez. Amennyiben a munkahelyi email címet is kitölti, úgy hozzájárul annak kapcsolatfelvétel céljából történő felhasználásához. Az adatkezelés hátterét a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv).

Az adatkezelés célja:

A kérdőívben megadott válaszokat a NEXON azért gyűjti, hogy kutatást és elemzést végezzen a kitöltők HR szakmai szokásairól, preferenciairól, elégedettségéről. A beosztásra vonatkozó információ segíti az árnyaltabb statisztikák és mélyebb elemzések elkészítését. A munkahelyi emailcím  kezelésének célja, hogy külön kérés esetén a kérdőív témájában a NEXON közvetlenül megkeresse a kitöltőt.

Az adatok megőrzésének ideje

Az adatokat a kitöltést követő 6 hónap után töröljük a Google rendszeréből és a NEXON által használt tárhelyekről. A kitöltő ezt megelőzően is kérheti az adatok törlését adatvedelem@nexon.hu email címre történő levél küldésével

Adatok továbbítása

A kérdőív kitöltése a Google Form szolgáltatás igénybevételével történik. Ennek során a rögzített adatok a Google felhőszolgáltatásában tárolódnak. Az adatok tárolása és rendelkezésre állásuk biztosítása révén a Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) az Ön adatainak adatfeldolgozója. A Google

adatkezelési tájékoztatója itt található: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatkezelés során a NEXON más címzettnek nem továbbítja a kérdőívben megadott adatokat.

Karrier

A NEXON által a honlapon meghirdetett állásajánlatokra a weboldal felhasználói (jelen pontban a továbbiakban: jelentkező) az oldal adatbekérő űrlapjának kitöltésével és a pályázati anyag elektronikus feltöltésével jelentkezhetnek. A feltöltött adatok automatikusan a NEXON toborzási szakembereihez kerülnek feldolgozásra. A pályázati folyamat későbbi fázisaiban a jelentkező pályázati anyaga és a benne megadott személyes adatai a szükséges mértékben megosztásra kerülhetnek a kiválasztási folyamatban részt vevő más munkatársak felé is.

Az állásajánlatokra történő jelentkezés önkéntes, a jelentkezéssel és adatai megadásával a jelentkező elfogadja a NEXON jelen adatkezelési nyilatkozatában leírt feltételeket és hozzájárul személyes adatai kezeléséhez a NEXON toborzási rendszerében.

A NEXON állásajánlatait kizárólag 18-ik életévüket betöltött személyek számára hirdeti meg. Miután a jelentkezés önkéntes, a jelentkező adatai megadásával és pályázati anyaga feltöltésével igazolja, hogy 18 évnél idősebb. A jelentkezés során a jelentkező felelőssége, hogy valós adatokat adjon meg, a NEXON ezért felelősséget nem vállal.

A NEXON a toborzási folyamat során az alábbi személyes adatokat az alábbi célból gyűjti és kezeli:

Adat

Felhasználói hozzájárulás

Adatkezelés célja

Név

Kötelező

A jelentkező beazonosítása

Email cím Kötelező Kapcsolatfelvétel a jelentkezővel, a jelentkező értesítése a toborzási folyamat előrehaladásáról

Telefon

Kötelező

Kapcsolatfelvétel a jelentkezővel

Feltöltött pályázati anyagban a jelentkező által megadott személyes adatok (jellemzően de nem teljeskörűen: iskolai végzettségek, képesítések, tapasztalatok és készségek stb).

Kötelező

Jelentkezési feltételeknek való megfelelés és szakmai alkalmasság elbírálása

     

 

 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

A jelentkező önkéntes hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelés hátterét a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) valamint a Munka Törvénykönyve szabályozza.

Az adatkezelés célja:

Az adat kezelésének célja a jelentkező álláspályázatának kezelése és elbírálása valamint a jelentkező értesítése álláspályázatával összefüggésben.

Az adatok megőrzésének ideje

A jelentkező által egy adott álláspályázattal összefüggésben megadott személyes adatait a feltöltésüktől számított 1 évig, vagy a felhasználó ezen adatai törlésére vonatkozó kérelmének beérkezéséig kezeljük.

Kezelt adatok törlése, módosítása, információkérés a kezelt adatok köréről

A jelentkező a toborzas@nexon.hu vagy az adatvedelem@nexon.hu címre küldött levélben kérheti a megadott adatainak törlését. Személyes adatai törlésének kérelme esetén a felhasználó folyamatban lévő álláspályázatait visszavontnak tekintjük, amennyiben a felhasználó azok elbírálásához vagy a kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatok törlését kérte .

A jelentkező adatai módosítását a pályázatra történő ismételt jelentkezéssel teheti meg, ebben az esetben – azonos emailcím esetén – a jelentkezési űrlapon megadott új adataival felülírásra kerülnek a korábban megadott adatai. A régebbi pályázati anyagok az új feltöltéssel frissítésre kerülnek.

A jelentkező a toborzas@nexon.hu vagy az adatvedelem@nexon.hu címre küldött levélben kérhet tájékoztatást a NEXON által álláspályázatával összefüggésben kezelt személyes adatiról.

 Levélszöveg ha téves az emailcím..

 

Adatkezelő adatai

A nexon.hu és nexonport.hu weboldalak adatkezelője a NEXON Vállalkozási és Kereskedelmi Kft. (1138. Budapest, Váci út 185), az adatkezelő adatvédelmi felelőse Korom Miklós. A felhasználó a nexon@nexon.hu emailcímen regisztrációs törlési kérelmet és adattörlési kérelmet jelezhet az adatkezelő felé. A felhasználó adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos bejelentéseit, illetve személyes adatai védelmével kapcsolatos kérdéseit az adatvedelem@nexon.hu címre küldheti be.

Adatfeldolgozók

A NEXON a nexon.hu és a nexonport.hu oldalak üzemeltetéséhez (szerverüzemeltetés) külső technikai supportot vesz igénybe a DAMIT Informatika Kft-től. (6725 Szeged, Hópárduc utca 7. fszt. 3.). Az adatfeldolgozó elérhetősége adatvédelmi kérdésekben: +36 1 6663 777 let-it@damit.eu

A NEXON a nexon.hu weboldal használatával összefüggő felhasználói adatokat titkosan kezeli, azokat a felhasználó hozzájárulása nélkül jogosulatlan harmadik félnek nem adja át.

A nexonport.hu weboldal üzemeltetéséhez a NEXON tárhelyszolgáltatást vesz igénybe.

Tárhelyszolgáltató adatai: ATW Internet Kft.. (1138 Budapest, Esztergomi út 66 fszt. 1., ). Az adatfeldolgozó elérhetősége:  support@atw.co.hu

 

Cookie kezelés

Mi is az a süti?

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

A NEXON milyen sütiket és mire használ?

A NEXON a sütiket a következő célokból használja

 • információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használja Ön a weboldalt - annak felmérésével, hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat,
 • anonimizált használati és forgalmi statisztikát gyűjtése weboldalunk fejlesztése céljából,
 • az Ön navigációjának megkönnyítése weboldalunkon és annak funkcióinak használata során, így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják annak funkciót, pl. többek között az Ön által végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Ezen cookie-k alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk használatát.

Statisztikát biztosító sütik

A nexon.hu és a nexonport.hu oldalakon a Google Analytics sütiket arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik), olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek - mindezt weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával.

A Google Analytics szolgáltatás által tárolt felhasználói és eseményszintű adatok nem törlődnek automatikusan az Analytics kiszolgálóiról. Ez azokra a felhasználói és eseményszintű adatokra vonatkozik, amelyek cookie-khoz, felhasználói azonosítókhoz (ilyen például a User ID), valamint hirdetési azonosítókhoz (ilyenek például a DoubleClick-cookie-k, az Android hirdetésazonosítója vagy az Apple Identifier for Advertisers azonosító) vannak társítva.

A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide.

A Google Analytics sütik kikapcsolása ezzel az eszközzel elvégezhető: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Az egyes böngészőkbe kiegészítőket is letölthet, ami az oldalon futó cookie kikapcsolását lehetővé teszi.

 


A NEXON termékeit, szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek személyes adatainak védelméről szóló tájékoztatót az alábbi dokumentumban találhatja.

 

CsatolmányMéret
PDF ikon NEXON adatkezelési tájékoztató110.23 KB